Algemene voorwaarden

 1. Reserveren
  Reservaties kunnen steeds telefonisch aangevraagd worden maar dienen door de aanvrager steeds per mail naar info@hoeveroosbeek.be bevestigd te worden. Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijke bevestigde overeenkomst tussen de aanvrager, zijnde klant, en Hoeve Roosbeek, hetzij per brief of per e-mail.
 2. Bevestigingen
  De reservatie wordt als definitief beschouwd vanaf het ogenblik dat de datum alsook het doel schriftelijk werd bevestigd door Hoeve Roosbeek, hetzij per brief of e-mail. Zonder enige reactie van de klant op deze bevestiging binnen de 72u na ontvangst van deze bevestiging, wordt de reservatie als definitief beschouwd. Wijzigingen en/of toevoegingen zijn slechts geldig indien de aanvraag schriftelijk, hetzij per brief of e-mail, gebeurt door de ene partij gericht aan de andere en waarbij beide zich schriftelijk, hetzij per brief of e-mail, akkoord verklaren.
 3. Voorschot
  Op uitdrukkelijke vraag van Hoeve Roosbeek dient er een voorschot betaald te worden. Na ontvangst van een verzoek tot betaling van het voorschot gekoppeld aan een opgegeven referentie, door Hoeve Roosbeek aan de klant, zal deze laatste een voorschot van maximaal 25% exclusief BTW van de gemaakte reservatie (reserveringswaarde) met een minimum van 50,00 Euro exclusief BTW storten. Dit voorschot dient binnen de 8 dagen over geschreven te worden op bankrekeningnummer BE 71 3630 6696 2069 met vermelding van het factuurnummer of referentie. Bij ontstentenis van betaling binnen de voorziene termijn, zal het contract van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als éénzijdig verbroken gelden ten laste van de klant. Dit betekent dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
 4. Annuleringsvoorwaarden
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een individuele reservatie of een groepsreservatie. We spreken van een groepsreservatie vanaf 3 gereserveerde kamers of een dienstverlening vanaf 6 personen. Volledige annulering kan enkel per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als annuleringsdatum en wordt geacht te zijn ontvangen 3 werkdagen na postdatum van verzending. Bij volledige annulering van een reservatie meer dan 60 dagen voor aanvang wordt , bij een groepsreservering, 25 procent exclusief BTW van de offerte of de aangevraagde dienstverlening aangerekend als annuleringskost met een minimum van 25,00 Euro exclusief BTW per persoon. Dit geldt enkel voor groepsreserveringen en is niet van toepassing op een individuele reservering.Bij volledige annulering van een reservatie meer dan 30 dagen voor aanvang wordt, bij een groepsreservering, 50 procent exclusief BTW van de offerte of aangevraagde dienstverlening aangerekend als annuleringskost met een minimum van 50,00 Euro exclusief BTW per persoon. Bij volledige annulering van een reservatie minder dan 10 dagen voor aanvang wordt, bij een groepsreservering, 75 procent exclusief BTW van de offerte of de aangevraagde dienstverlening aangerekend als annuleringskost met een minimum van 75,00 Euro exclusief BTW per persoon. Bij volledige annulering van een individuele reservatie minder dan 72u voor incheckdatum 14u, wordt 75 procent exclusief BTW van de offerte of aangevraagde dienstverlening aangerekend als annuleringskost met een minimum van 75,00 Euro exclusief BTW per persoon
 5. Overmacht
  Overmacht aan de zijde van Hoeve Roosbeek bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Hoeve Roosbeek. Daaronder zijn onder andere begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, ernstige ziektes of epidemie, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. De leverings- en andere verplichtingen van Hoeve Roosbeek worden bij overmacht dan ook opgeschort en is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.
 6. Verantwoordelijkheden
  De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het etablissement Hoeve Roosbeek of haar interieur, alsook aan haar personeel en dit door de klant zelf of zijn genodigden/participanten. De klant kan geen verhaal uitoefenen lastens Hoeve Roosbeek met betrekking tot de goederen in geval van verlies, beschadiging, diefstal of waardevermindering.
 7. Klachten
  Klachten dienen onmiddellijk gemeld te worden en binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven bevestigd te worden. Een klacht aangaande een factuur dient door de klant binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan Hoeve Roosbeek. Latere klachten zijn onontvankelijk. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen. Het is aan de klant om de gebrekkigheid van de door Hoeve Roosbeek afgeleverde diensten te bewijzen. In geval van gebrekkige dienstverlening zal Hoeve Roosbeek, naar eigen keuze, overgaan ofwel tot de herlevering van de gebrekkige dienst, ofwel tot de creditering van het corresponderende gebrek op de factuur ten voordele van de klant.De garantieverplichting van Hoeve Roosbeek is strikt beperkt tot het voorgaande. Alle andere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en intresten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de klant of derden veroorzaakt, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Bovendien is de garantie niet van toepassing indien de gebreken zijn veroorzaakt door normale slijtage of door het eigen gedrag van de klant en/of derden. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Hoeve Roosbeek in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.
 8. Betalingen
  Al onze facturen zijn contant betaalbaar op ons adres, zonder korting en bij voorkeur via de maestro/bancontact kaart. De klant is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering dan wel schuldvergelijking. In geval dat de factuur achteraf wordt opgemaakt, en per mail of post wordt bezorgd en indien het bedrag aldus nog niet betaald wordt op de vervaldag, zal een nieuwe vervaldag, zijnde 15 dagen na de factuurdatum, bepaald worden. Wanneer de factuur op de vervaldag niet werd vereffend, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag en anderzijds met verwijlintresten van 1% per maand en dit vanaf de factuurdatum tot aan de datum van de volledige vereffening van de factuur.
 9. Rechtspraak
  Elke betwisting aangaande onze facturen valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt. De Belgische wetgeving is van toepassing.Collazzone BVBA, handel drijvende onder de benaming “Hoeve Roosbeek”, Roosbeekstraat 76, 3800 Sint-Truiden, KBO Nr 0899.628.379